افزایش ۵.۳ درصدی مصرف ظاهری فولاد ایران در ۱۱ ماهه سال جاری

 

بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد در ۱۱ ماهه سال جاری، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) به ۲۲ میلیون و ۲۳۵ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۱۳ میلیون و ۶۱۷ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۸ میلیون و ۶۱۸ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم افزایش ۱۳.۱ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۵ درصد کاهش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی مثبت ۵.۳ درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی منفی ۵.۲ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۸ میلیون و ۸۰۲ هزار تن بوده که ۷ میلیون و ۹۵۱ هزار تن سهم ورق گرم، ۲ میلیون ۷۳۶ هزار تن سهم ورق سرد و ۱ میلیون و ۷۷۲ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم کاهش ۰.۸ درصدی، مصرف ظاهری ورق سرد افزایش ۱۳.۹ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار افزاش ۱۶.۷ درصدی داشته است.

در ۱۱ ماهه سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱ میلیون و ۵۷ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۴.۹ درصد کاهش به ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با کاهش ۱۶.۱ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با افزایش ۶.۸ درصدی به ۳۰ میلیون و ۷۲ هزار تن رسیده است